ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รับมอบเงิน จาก บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19

14