รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ชวนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

21