นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วในพื้นที่ ต.เปร็ง
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่ว

(4.2)C-201110020053
Share