นายกกิ่งกาชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ที่บ้านหนองกุงสว่าง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
นายกกิ่งกาชาด จ.ขอนแก่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย