ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัยเพิ่มทักษะและประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์ จากมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
รับมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ

Share