สภากาชาดไทย รณรงค์ให้มีการใช้พลาสมาในการรักษาโควิด-19
สภากาชาดไทย รณรงค์ให้มีการใช้พลาสมาในการรักษาโควิด-19