อายุวัฒนมงคล 84 ปี สมเด็จพระวันรัต ผู้จัดหาทุนสมทบสร้างตึกวชิรญาณวงศ์ และ ตึก ภปร. รพ.จุฬาฯ
ตึกวชิรญาณวงศ์ และ ตึก ภปร. รพ.จุฬาฯ