เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจติดตามผลการเรียนและสภาพความเป็นอยู่ของ นักเรียนทุนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจติดตามผลการเรียน