ผวจ.ศรีสะเกษ มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ผวจ.ศรีสะเกษ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส