สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน และทอดพระเนตรวีดิทัศน์และนิทรรศการ ที่อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการวันที่ 20 มิ.ย.62
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน รพ.จุฬาฯ