นายกกิ่งกาชาด อ.ตาคลี เยี่ยมนักเรียนที่เคยได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ที่มีฐานะยากจน พร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ต.ลาดทิพรส จ.นครสวรรค์

4