โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สานต่อพระดำริ
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ