รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบโลหิต 10 ล้านซีซี จากบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
รับมอบโลหิต 10 ล้านซีซี