พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงรับโครงการ “ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก” ไว้ในพระอุปถัมภ์
ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก