ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาชุดตรวจ Chula COVID-19 Strip Test โดยใช้วิธีเจาะเลือดปลายนิ้ว
Chula COVID-19 Strip Test

Share