นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบเงินให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแดนทอง จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

Share