สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ณ โรงเรียนบ้านหันทราย ต.หันทราย จ.สระแก้ว
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชน