ศูนย์ภาคบริการโลหิตแห่งที่ 2 จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต