บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤติโควิด-19
บริจาคโลหิตช่วงวิกฤติโควิด-19