คุณชวิศ และคุณวิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ จัดกิจกรรม “ชลิต อินดัสทรี อาสาพาเพื่อนบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”
บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์