กิ่งกาชาด อ.แม่สรวย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
กิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบวาตภัย