สกาย-วงศ์รวี นทีธร มอบเงินและผ้าอ้อมเด็ก ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

17