ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน จาก รศ.พญ.อัมพร สุคนธมาน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19
ไวรัส COVID-19