คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.ท่าเรือ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19
คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค