เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง
เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพ