ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน จาก วิวัฒน์-ชมพูนุท เตซะไพบูลย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน