พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ดำเนินการมอบปัจจัยช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ รพ.จุฬาฯ