สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย
เชิญชวนประชาชนตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง