นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี เยี่ยมเยียนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค