นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย