เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งเปลี่ยนสถานที่การออกสลากกาชาดการกุศล จ.สิงห์บุรี ปี 2563 ครั้งที่ 25 ในวันที่ 9 เม.ย. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.สิงห์บุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
การออกสลากกาชาดการกุศล จ.สิงห์บุรี ปี 2563