ศ.นพ.ธีระวัตน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง การขาดแคลนอุปกรณ์การรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ศ.นพ.ธีระวัตน์ เหมะจุฑา

(12.2)C-200402009014