ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ COVID Cobas เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19
รับมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ COVID Cobas