สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมประจำปีของสภากาชาดญี่ปุ่น
สภากาชาดญี่ปุ่น