สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสถาบันการพยาบาลฯ ครั้งที่ 25*
ประชุมสถาบันการพยาบาลฯ ครั้งที่ 25