นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา รับบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ เพื่อใช้เป็นรางวัลในงานกาชาด จ.นครราชสีมา
งานกาชาด จ.นครราชสีมา