สนง.จัดหารายได้ ร่วมกับ รร.วัฒนาวิทยาลัย จัดกิจกรรม CharityKid’s club – การออมเพื่อการให้
สนง.จัดหารายได้ จัดกิจกรรมการออมเพื่อการให้