สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ประชุมเพื่อหารือการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ยง ฯลฯ กลุ่มเสี่ยง ฯลฯ
สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สระบุรี หารือการเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส