ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา
ไวรัสโคโรนา