นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี รับมอบสิ่งของเครื่องใช้จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สำหรับภารกิจและกิจกรรมเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ประจำปี 2563
นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี รับมอบสิ่งของ สำหรับภารกิจและกิจกรรมเหล่ากาชาด

C-200115009216