นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมประชุมสืบสานงานทองโบราณเมืองเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมประชุมสืบสานงานทองโบราณ