นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.สุไหงโก-ลก
นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน