อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก