ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร ร่วมให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลปฐมภูมิ ในการจัดทำหนังสือ “2491 งานฉลองเอกราชพม่า: ปฐมบทการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-พม่า”
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร