พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ โดยมีสภากาดไทยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือ

1