พ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จาก บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ในโครงการ “เคพีไอให้ด้วยใจ สู้ภัยโควิด”

20