นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

6