ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาสากาชาด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
การฝึกอบรมหลักสูตร อาสากาชาด