ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร รับมอบโลหิตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

8