คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมจัดการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (ภาคภาษาไทย) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

5